พรเพ็ญ   หัตถา

ครู ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ค.บ. ประถมศึกษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สุพรรณี ทิพยมนตรี

ครู ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

กัลยา  หนูคง

ครู ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ค.บ. ประถมศึกษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

นิรวิทย์  หวานทอง

ครู

วิชาเอก กศ.บ. พลศึกษา

ครูผู้สอนชุติพล  ศรีตะมา

                                                               ครูผู้ช่วย

                                                                   วิชาเอก ค.บ.ฟิสิกส์

                                                                              ครูผู้สอน