จารุณี สิทธิชัย

ครู ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

วลัยรัตน์  อินช่วย

ครู ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

ยศพร  โชติอุทัย

ครู

วิชาเอก ศศ.บ. ภาษาไทย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

ชุติพล  ศรีตะมา

ครูผู้ช่วย

วิชาเอก ค.บ. ฟิสิกส์

ครูผู้สอน

 

 

 

นิรวิทย์  หวานทอง

ครู

วิชาเอก กศ.บ. พลศึกษา

ครูผู้สอน