สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนเรื่องร้องเรียน

 

0

 

จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

0

 

จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

0