ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พนม บุญฤทธิ์

ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ

โทร. 081-6903519

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จารุณี สิทธิชัย

สุพรรณี ทิพยมนตรี

พรเพ็ญ หัตถา

วลัยรัตน์ อินช่วย

ครู  ชำนาญการพิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครู  ชำนาญการพิเศษ

ครู  ชำนาญการพิเศษ