1.งานวิชาการ

 • การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
 • การวางแผนงานด้านวิชาการ
 • การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 • การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
 • การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 • การวัดผล ประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
 • การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
 • การนิเทศศึกษา
 • การแนะแนว
 • การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
 • การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 • การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
 • การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 • การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
 • การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
 • การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2. งานงบประมาณ

 • การจัดทำแผนงบประมาณ
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร
 • การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 • การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 • การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
 • การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
 • การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 • การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
 • การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • การวางแผนพัสดุ
 • การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
 • การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
 • การจัดหาพัสดุ
 • การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 • การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
 • การเบิกเงินจากคลัง
 • การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
 • การนำเงินส่งคลัง
 • การจัดทำบัญชีการเงิน
 • การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
 • การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

3.งานบุคคล

 • การวางแผนอัตรากำลังพล
 • การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
 • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
 • การลาทุกประเภท
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 • การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการ
 • การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 • การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 • การออกจากราชการ
 • การจัดระบบและการจัดระเบียบประวัติ
 • การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
 • การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
 • การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. งานบริหารทั่วไป

 • การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 • การประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
 • การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
 • งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
 • การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 • การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • การดำเนินงานธุรการ
 • การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 • การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
 • การรับนักเรียน
 • การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
 • การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 • การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • การทัศนศึกษา
 • งานกิจการนักเรียน
 • การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
 • การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคลากร ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น
 • การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
 • แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน