ข้อมูลโรงเรียน (1980 × 150px) (1)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา           ประถมศึกษาสงขลา เขต 1   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ที่ตั้ง

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

               สีชมพู – น้ำเงิน

คำขวัญโรงเรียน

               เด่นวิชาการ   งานดี    มีอนามัย   ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน

” อนามัยดี “

            อนามัยดี  หมายถึง   ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย สุขนิสัยและออกกำลังกายอยู่เสมอ   มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์และมีพัฒนาการตามวัย ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยและอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ  ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

เอกลักษณ์สถานศึกษา

” โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “

           โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   หมายถึง   โรงเรียนที่จัดให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีสุขภาพดี    ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  โดยสนองตอบต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน เพิ่มความเข้มแข็ง   และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน      ให้ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งภายใต้จุดเน้นที่ว่า  อาหารปลอดภัย  เด็กไทยฟันดี  และสุขาน่าใช้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 10 องค์ประกอบ ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ