ทำเนียบ(1980 × 150px)

1.  นายธำรงค์ วนกุล                           ครูใหญ่                                    ระยะเวลา              1 พ.ค. 00 – 7 ก.ย. 04​

2. นายจรรยา  พงศ์อนันต์                  อาจารย์ใหญ่                            ระยะเวลา             8 ก.ย. 04 – 31 ธ.ค. 27​

3. นายประคอง  บัวบาน                    รักษาการอาจารย์ใหญ่             ระยะเวลา             1 ม.ค. 28 – 31 ก.ค. 28​

4. นายเกรียง บุษบงศ์ไพฑูรย์             อาจารย์ใหญ่                            ระยะเวลา             1 ส.ค. 28 – 1 ก.พ. 33​

5. นายอรุณ  วิเศษสาธร                     รักษาการอาจารย์ใหญ่            ระยะเวลา             2 ก.พ. 33 – 3 เม.ย. 33

6. นายประสิทธฺิภาพ  ป่านทอง          ผู้อำนวยการโรงเรียน               ระยะเวลา            4 เม.ย. 33 – 30 ก.ย. 44

7. นายทวน  พรหมสุวรรณ์                ผู้อำนวยการโรงเรียน               ระยะเวลา            8 พ.ย. 44 – 5 ต.ค. 49

8. นายกันภัย  พืชมงคล                     ผู้อำนวยการโรงเรียน               ระยะเวลา            5 ต.ค. 49 – 30 ก.ย. 63 

9. นายพนม  บุญฤทธิ์                        ผู้อำนวยการโรงเรียน               ระยะเวลา            6 ม.ค. 64 – ปัจจุบัน