ประวัติโรงเรียน (1980 × 150px)

โรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

             โรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          ประถมศึกษาสงขลา เขต 1   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา   เปิดทำการสอนครั้งแรก ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2500 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านรับแพรก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในชั้น ป.1 – ป.6 มีพื้นที่ 4 ไร่       3 งาน 57 ตารางวา