เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้น อ.1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6